Uvjeti putovanja

1.OPĆI UVJETI PUTOVANJA Opći uvjeti putovanja su sastavni dio svakog putovanja „HANA TOURS“ turističke agencije i svakog ugovora o zaključenom turističkom aranžmanu.

2.PRIJAVA Nakon prijave u agenciji ili kod našeg ovlaštenog agenta,te uplate avansa za putovanje u visini 20% od vrijednosti aranžmana ugovor o zaključenom aranžmanu smatra se važećim.

3.OTPLATA ARANŽMANA 60 dana prije polaska na putovanje potrebno je uplatiti razliku od 50% cijene aranžmana.Razlika do pune cijene plaća se u cijelosti ili u ratama najkasnije 30 dana prije polaska na put,te do istog roka treba predati kreditne kartice ili čekove radi plaćanja u mjesečnim ratama.

4.CIJENE ARANŽMANA Cijena aranžmana je fiksna prema ponuđenom programu i ugovoru, osim u slučaju promjene kalkulativnih elemenata na temelju kojih je izračunata cijena putovanja-promjena tečaja kune prema EUR.

5.MINIMALANI BROJ PUTNIKA Za svako putovanje određen je najmanji broj putnika na temelju kojeg je rađena kalkulacija cijene aranžmana.U slučaju manjeg broja putnika od kalkulativnog,grupi se obračunava nadoplata za prazna mjesta u autobusu do kalkulativnog broja.

6.ODUSTAJANJE POJEDINACA Svako odustajanje pojedinaca mora se pismeno prijavit u poslovnici „HANA TOURS“.U slučaju odustajanja pojedinaca od putovanja za troškove do tada obavljenih poslova agencije od ukupne cijene putovanja zadržava slijedeće iznose: do 60 dana prije puta 20% od 59 do 30 dana prije puta 50% od 29 do 8 dana 75% od 7 do 0 dana 100% Od ovog se izuzima smrt u najužoj obitelji,neplanirane vojne obveze (dokumentirati vojnim pozivom) ili odlazak putnika zbog bolesti u bolnicu (što mora dokumentirati bolničkom dokumentacijom),te nenadane posebne okolnosti kao što su elementarne nepogode,ratovi,terorističke akcije i sl.,koje mogu izravno utjecati na izvršenje programa putovanja, a za što je mjerodavno priopćenje službenih organa RH.

7.ODUSTAJANJE GRUPE ILI DIJELA GRUPE Pod dijelom grupe podrazumijeva se 5 ili više osoba. Svako odustajanje grupe ili dijela grupe mora se pismeno prijaviti u poslovnici „HANA TOURS“.U slučaju odustajanja za troškove do tada obavljenih poslova agencija od ukupne cijene putovanja zadržava slijedeće iznose: sva odustajanja do 90 dana prije puta 20% odustajanje od 89 do 60 dana prije puta 50% odustajanje od 59 do 0 dana prije puta 100%

8.PRTLJAGA Putnik ima pravo na besplatan prijevoz do 15 kg prtljage u charterskom i 20 kg prtljage u IT prijevozu.Prtljaga se prevozi na rizik putnika,te je preporučljivo osigurati prtljagu u osiguravajućem društvu.Organizator ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu,kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu ili prijevoznom sredstvu.U slučaju gubitka prtljage,putnik treba na licu mjesta sačiniti zapisnik s predstavnikom prijevoznika i postupiti prema ustanovljenim odredbama.Organizator može posredovati između putnika i prijevoznika,ali bez materijalne obveze prema ijednome.

9.POČINJENE ŠTETE Svu namjerno počinjenu štetu(u autobusu,hotelu i sl.)za vrijeme trajanja aranžmana namiruje putnik počinilac,a na osnovu izvršenog uvida počinitelja i oštećenika.Polog u hotelima-u koliko hotelijer zahtijeva polog za slučaj štete,isti će skupiti od putnika neposredno prije ulaska u hotelske sobe i pohraniti na recepciji.Polog se u cijelosti vraća ukoliko nije počinjena nikakva šteta.

10.OBVEZE ORGANIZATORA Organizator će putnicima pružiti usluge predviđene programom i ugovorom i brinuti će se o pravima i interesima putnika u skladu s dobrim poslovnim običajima.Organizator putovanja je odgovoran za izvršenje svih usluga dogovorenih programom i ugovorom.

11.OBVEZE PUTNIKA Putnik je dužan brinuti se da on osobno,njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim,carinskim,zdravstvenim i drugim propisima svoje zemlje,kao i zemlje u koju putuje,pridržavati se kućnog reda u prijevoznim,ugostiteljskim i hotelskim objektima. U slučaju nepoštivanja ovih obveza putnik odgovara za nastale posljedice i počinjenu štetu.Organizator otklanja svaku odgovornost za štetu koju bi u tom slučaju podnio putnik.

12.ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Putnik zdravstveno osiguran u Republici Hrvatskoj ima pravo na zdravstvene usluge u zemlji i inozemstvu u opsegu i prema uvjetima i propisima zdravstvenog osiguranja.Obavještenje o pravu putnik mora sam pribaviti prije polaska na put.Transfer do bolnice,sve troškove liječenja putnik sam podmiruje i na osnovu računa podnosi zahtjev za povrat sredstava svom zdravstvenom osiguranju.

13.PAKET PUTNOG OSIGURANJA Cijene aranžmana ne uključuju putna osiguranja.Prilikom sklapanja ugovora o putovanju svakom će putniku biti ponuđeno puno osiguranje tijekom puta i boravka u inozemstvu,osiguranje prtljage,osiguranje od posljedica nesretnog slučaja,osiguranje od otkaza putovanja.

14.JAMČEVINA Jamčevina za putovanja osigurana je osiguravajućim društvom.